§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „AFRYKAŃSKIE INSPIRACJE MILK SHAKE CREATIVE” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/
 3. Organizatorem konkursu oraz Fundatorem nagród jest Euro-Fryz s.c. Dorota Falborska, Izabela Dylewska, Sławomir Pożycki, 91-316 Łódź, ul. Warmińska 1a, NIP 726-23-93-168, Regon: 472909905
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
 6. Konkurs trwa od godz. 12:00 dn. 7 lipca 2017 r. do godz. 23:59 dn. 28 lipca 2017r.
 7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:
  1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba posiadająca aktywne konto na portalu Facebook spełniające warunki serwisu.
  3. osoba w sposób profesjonalny zajmująca się fryzjerstwem (właściciel lub pracownik salonu fryzjerskiego)
 2. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją konkursu i wydaniem nagród.§ 3. ZASADY KONKURSU
 1. Celem Konkursu jest promocja produktów marki z.one concept
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/ w dn. 7 lipca 2017r. zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.
 3. Zadanie konkursowe polegać będzie na zamieszczeniu komentarza pod postem z zadaniem konkursowym – w formie zdjęcia /-ć lub filmu, ilustrujących efekty pracy z nowymi odcieniami koloryzacji Milk Shake creative: 3.87; 5.88; 6.8; 7.8 oraz 9.86 wraz z opisem użytej koloryzacji, zamieszczone nie później niż do godz. 23:59 dn. 28 lipca 2017.
  1. do wykonania zgłoszonej do konkursu koloryzacji musi zostać wykorzystany co najmniej jeden odcień farby Milk Shake creative 3.87; 5.88; 6.8; 7.8 oraz 9.86
  2. do zdjęcia lub filmu powinien dołączony być opis, zawierający co najmniej numery użytych farb Milk Shake creative
  3. na zdjęciu powinno być widoczne opakowanie farb Milk Shake creative
 4. Uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac
 5. Zamieszczając zdjęcie lub film Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę na ich publikację osoby na nich przedstawionej
 6. Zamieszczone zdjęcia i opisy nie mogą naruszać: obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w każdym czasie, zgłoszeń pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 6 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.§ 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 1. 5 zwycięskich zgłoszeń konkursowych wyłonionych zostanie przez Komisję Konkursową w terminie do 10 dni od zakończenia konkursu. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem kryterium kreatywności ukazanej pracy i spełnienia warunków zadania konkursowego.
 2. Nagrody to 5 pakietów nowych farb creative + woda utl, o wartości 192 zł każdy zestaw – po 1 pakiecie dla każdego zwycięzcy.
 3. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez zamieszczony przez Organizatora komentarz pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/ w serwisie Facebook .
 4. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi zwrotnej w formie wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/ Odpowiedź powinna zawierać dokładny adres wysyłki, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy i powinna być wysłana nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
 5. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne na fanpage’u https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/ w serwisie Facebook.
 6. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską w okresie 30 dni od przesłania kompletnych danych adresowych przez Zwycięzcę Konkursu.§ 5. PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie nadesłanych zgłoszeń z uwzględnieniem kryterium autorstwa. Uczestnicy zapewniają, że komentarze nie naruszają praw osób trzecich w tym prawa do wizerunku osoby trzeciej. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem / komentarzem.
 3. Jeżeli na załączonym zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesyłanych odpowiedzi w celach związanych z Konkursem na https://www.facebook.com/AkademiaZOneConcept/ . Z tytułu udzielonej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. .
 2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz suwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).§ 7. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.§ 8. KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.